Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
Vietnamese Vervion

This picture was taken at Dalat in 1992 - from left to right: my son, Bé Bi (Anh Tú), myself, Tuấn, and my wife, Hoàng Nga.

      

Hoàng Nga (Photo: LATuan, taken in 1985, 1989, 1991, from left to right)

 

 

Hoàng Nga and Lily (Photo taken by webcam, 2005)

 

Hoàng Nga, Tú and Hoàng Ngân (Tết Holiday 2004)

Have a nice day.

 

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated April 15, 2006

Questions or comments please send to latuan@ctu.edu.vn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page