Ch? Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn


SÁCH, TƯ LIỆU VÀ GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
Electronic Books, Documents and Lecture Notes

                      

 

u Ấn phẩm của WWF: "Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre", (12/2012) (tiếng Việt - Pdf. file). Xem phiên bản tiếng Anh (For English version): Rapid Integrated & Ecosystem Based Assessment of Climate Change Vulnerability and Adaptation for Ben Tre province, Vietnam.

 

u Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011, Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương

          + Bản tiếng Việt, Hình bìa - Nội dung sách tiếng Việt

          + Bản tiếng Anh, Hình bìa - Nội dung sách tiếng Anh

 

u Book Chapter "Climate Change in the Mekong River Delta and Key Concerns on Future Climate Threats", in Chapter in: Mart A. Stewart and Peter A. Coclanis (Eds.), Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta, Advances in Global Change Research, 2011, 45(3): 207-217, DOI: 10.1007/978-94-007-0934-8_12.

 

u Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009, Số lưu chiểu 2009/CXB/NN: Đất Ngập Nước Kiến Tạo (sách tiếng Việt, hình bìa - Cover Image file)

Constructed Wetland

 

u Quy hoạch Thủy lợi (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Water Resources Planning

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về quy hoạch

Chương 2: Tiến trình quy hoạch thủy lợi

Chương 3: Toán tài chính phân tích kinh tế

Chương 4: Lựa chọn phương án đầu tư

Phụ chương 4: Qui hoạch tuyến tính

Chương 5: Cung cấp và sử dụng tài nguyên nước

Phụ chương 5: Các qui định liên quan đến quy hoạch thủy lợi

Tài liệu tham khảo

 

u Hệ thống tưới - tiêu (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Irrigation and Drainage Systems

Bìa tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Giới thiệu môn học và các khái niệm cơ bản về tưới – tiêu

Chương 2: Quan hệ giữa đất – nước và cây trồng

Chương 3: Nhu cầu nước và nhu cầu tưới của cây trồng

Chương 4: Kỹ thuật và hệ thống tưới nước

Chương 5: Kỹ thuật và hệ thống tiêu nước

Chương 6: Quản lý hệ thống tưới - tiêu

Tài liệu tham khảo

 

u Quy hoạch Môi trường (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Environmental Planning

Tác giả: Emmanuel K. Boon (Environmental Planning)

Biên dịch: TS. Lê Quang Minh và ThS. Lê Hoàng Việt

Giảng dạy: TS. Lê Anh Tuấn

 

Bìa - Đề cương môn học

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Quy hoạch quản lý rác đô thị

Chương 3: Quy hoạch xử lý chất thải

Chương 4: Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải

Chương 5: Quy hoạch nước cấp

 

u Thủy văn Công trình (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Hydrology Engineering

 

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Giới thiệu môn học Thủy văn Công trình

Chương 2: Tài nguyên nước trên thế giới 

Chương 3: Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến dòng chảy

Chương 4: Lưu vực sông và phương trình cân bằng nước

Chương 5: Phương pháp thống kê xác suất dùng trong tính toán thủy văn

Chương 6: Tính toán thủy văn vùng cửa sông chịu ảnh hưởng của thủy triều

Phụ chương: Đặc điểm chế độ khí tượng - thủy văn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phụ lục - Bảng tra - Tài liệu tham khảo

 

u Thủy văn môi trường (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Environmental Hydrology

 

u Mô hình hóa môi trường (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Environmental Modeling

 

u Thủy lực Công trình (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Hydraulics Engineering

Bìa giáo trình

Chương 1: Dòng chảy ổn định trong kênh hở

Phụ lục 1-1,   Phụ lục 1-2Phụ lục 1-3

Bài tập Chương 1 và Bài giải

Chương 2: Dòng chảy không ổn định trong kênh 

Bài tập Chương 2 và Bài giải

Chương 3: Nước nhảy

Chương 4: Đập tràn

Chương 5: Nối tiếp và tiêu năng

Tài liệu tham khảo

 

u Cẩm nang Cấp nước Nông thôn (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Water Supply Manual for Rural Areas

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Khái quát về nước sạch và sức khoẻ

Chương 2: Cơ bản về thủy văn nguồn nước và tính toán thủy lực

Chương 3: Điều tra nhu cầu sử dụng nước

Chương 4: Phương tiện và công trình thu nước

Chương 5: Xử lý nước cấp nông thôn

Chương 6: Phương tiện và công trình trữ nước

Chương 7: Truyền dẫn và phân phối nước cấp nông thôn

Chương 8: Xây dựng và quản ly dự án cấp nước nông thôn

Chương 9: Phụ lục và các tài liệu tham khảo cấp nước nông thôn

 

u Thiết kế định hình mẫu nhà vệ sinh nông thôn

(tiếng Việt/Vietnamese- Pdf. file)

Fixative designs for rural toilet models

Summary in English

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Nhà vệ sinh nông thôn Việt Nam - Hiện trạng và Vấn đề

Chương 2: Kiến thức cơ sở về nhà vệ sinh nông thôn

Chương 3: Nhà vệ sinh nông thôn không dùng nước

Chương 4: Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước

Chương 5: Quản lý nhà vệ sinh trên cơ sở cộng đồng

Tài liệu tham khảo

Từ điển Toilet Anh - Việt

 

u Công trình Xử lý Nước thải (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Wastewater Treatment Works

Mở đầu, Mục lục

Chương 1: Khái quát về Công trình xử lý nước thải

Chương 2: Xác định khối lượng và thành phần nước thải ...

Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng cơ học

Chương 4: Công trình làm sạch nước thải dưới đất

Chương 5: Tổ hợp công trình xử lý nước thải 

Phụ lục và Tài liệu tham khảo

 

u Phòng chống Thiên tai (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

Natural Disasters Prevention

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Tổng quan về thiên tai

Chương 2: Dông, áp thấp nhiệt đới và Bão

Chương 3: Lũ lụt và hạn hán

Chương 4: Sấm sét, Lốc và Vòi rồng

Chương 5: Quản lý thiên tai

Tài liệu tham khảo và Weblink

 

u Phân tích dự án phát triển nông thôn (tiếng Việt -  Pdf. file)

Rural development project analysis

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Nhập môn về Dự án phát triển nông thôn

Chương 2: Hiện trạng nông thôn Việt Nam và các định hướng phát triển nông thôn

Chương 3: Các bước xây dựng một dự án phát riển nông thôn

Chương 4: Toán tài chính trong phân tích kinh tế dự án

Chương 5: Lựa chọn phương án đầu tư

Chương 6: Phân tích các khía cạnh không định giá trong dự án phát riển nông thôn

Chương 7: Thẩm định và tổ chức quản lý dự án phát triển nông thôn

Tài liệu tham khảo

 

u Tin học (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)
Informatics

> Bài giảng tin học 1998: Hệ điều hành MS-DOS

> Bài giảng tin học 1998: Thông tin và xử lý thông tin

> Bài giảng tin học 1998: Những nguyên lý cơ bản và cấu trúc tổng quát của hệ xử lý thông tin tự động

> Bài giảng tin học 1998: Biểu diễn thông tin trong máy tinh điện tử

> Bài giảng tin học 1998: Phần mềm Norton Commander & Virus tin học

> Bài giảng tin học 1998: Sử dụng phần mềm xử lý văn bản WINWORD

> Bài giảng tin học 1998: Sử dụng phần mềm xử lý số liệu EXCEL

> Bài giảng tin học 1998: Lập trình bằng ngôn ngữ PASCAL

 

> Requirements for a Computer Aided Syetem for Teaching, Learning and Examination (CASTLE) for Cantho University (Tiếng Anh/English- Pdf. file)
> Yêu cầu phát triển một Hệ thống Phần mềm Quản lý Tài chính cho trường Đại học Cần Thơ (tiếng Việt/Vietnamese - Pdf. file)

 

u L.A. Tuan's Master Thesis (No. WA-90-10): Rainfall - Runoff Modeling for Ungaged Basins in Central Vietnam, AIT, Bangkok, Thailand

(Tiếng Anh/English - Pdf. file)

Mô hình Mưa - Dòng chảy cho các lưu vực thiếu trạm đo vùng miền Trung Việt Nam

Cover, Abstract, Acknowledgements, Table of Contents, Lists of Tables, Figures and Symbols

I. Introduction; II. Literature Review; III. Theoretical Considerations

IV. Description of Study Area and Data Used

V. Presentation and Discussion of Results; VI. Summary and Conclusions; VII.  Recommendations for Future Studies;  References

Appendix A; Appendix B; Appendix C

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc một ngày tốt lành.

Have a nice day.

 

Curriculum Vitae của Tuấn
C? Xương Rồng & c? C? Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & M? Trường
Ph? Triển Cộng Đồng N?g Th?
Diễn Đ? Văn H? & X?Hội
Giải Tr? name=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 7 tháng 4 năm 2013

Các góp ý, xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

 
Trường Đại Học Cần Thơ L?Anh Tuấn's Home Page