Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn


My loving house ...

 Vietnamese Version

House No. 148/274/11/9, 3/2 street, Ninh Kieu district, CanTho City, Vietnam

Tel: 84-71-738245

 

This house has been designed by Tuan,

built from 6 March 2002 to 6 September 2002

 

House gate ...

Our family welcome you to visit 

 

 

Our cacti collection garden

Here we can relax and talk with friends ...

 

 

My house upgraded in 2010

 

 

Have a nice day.


Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated 20 Feb. 2011

Questions or comments please send to latuan@ctu.edu.vn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page