Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
 

Mom dog and her 3 puppies ...
Vietnamese version
Mom dog Nau gave birth 3 puppies in Nov. 2004
They are named (from left to right): Koko, Kaka và Kiki
 
hey are our family's members.
These Phu Quoc dogs are wise, hard-working and loyal to us.

 

Lily is friendly with Nau ... 

 
 
 

Have a nice day.

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated 7 November, 2005

Questions or comments, please send e-mail to latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page